3 Tianwei Zhang Yuan Xu Yungang Bao Ruby B. Lee 2017 CloudShelter: Protecting Virtual Machines’ Memory Resource Availability in Cloud Computing IEEE International Conference on Computer Design (ICCD) Boston IEEE 05/11/2017